24 بهمن 1400

بوت‌کمپ “هوشمندانه شروع کن” به ایستگاه اول رسید

بوت‌کمپ “هوشمندانه شروع کن” مرکز نوآوری و توسعه بین‌المللی آما دانشگاه صنعتی شریف که از 13 بهمن ماه آغاز شده بود، با پایان دوره‌های آموزشی در […]
23 مهر 1400

انرژی تجدیدپذیر

23 مهر 1400

آب

23 مهر 1400

اینترنت اشیا

23 مهر 1400

محیط زیست

23 مهر 1400

حمل و نقل الکتریکی

باشگاه کارآفرینی آما