27 دی 1400

رویداد فناوری های آموزشی مجتمع مس سرچشمه

20 دی 1400

بوت کمپ هوشمندانه شروع کن

15 دی 1400

گروه آلدو

15 دی 1400

گروه انتخاب

15 دی 1400

مهندس معمارزاده

15 دی 1400

مهندس حقوقی

باشگاه کارآفرینی آما